Coaching


Bij het coachen van medewerkers en bij het individueel begeleiden van werknemers in veranderingstrajecten hanteert Starline Management Services een methode die is ontwikkeld op basis van jarenlange bestudering van de psychologische en bedrijfskundige literatuur en van jarenlange ervaring met personeelsmanagement en individuele begeleiding.

Doel van de methode is om in een consultancy setting de werknemer een evenwichtige en op de (eigen) realiteit gebaseerde toekomstvisie te laten ontwikkelen, de verantwoordelijkheid voor de realisering daarvan te doen nemen en de discipline daarvoor te leren opbrengen. Voor de onderneming is het resultaat van een begeleiding volgens deze methode dat de werknemer beter weet wat hij wil en kan en ook beter onder woorden weet te brengen welke werkzaamheden hem/haar stimuleren tot het leveren van optimale prestaties. Daarnaast heeft hij/zij een zodanige realiteitszin ontwikkeld dat onderwerpen als kwaliteit en omvang van de eigen output, motivatie, werkwijzen, flexibiliteit en mobiliteit bespreekbare onderwerpen worden.

De methode kan ingezet worden bij:
- loopbaanveranderingen
- personele mobiliteit
- prestatie-verbetering
- voorkoming van uitval
- reïntegratie van verzuimende werknemers.

Het gebruik van de methode is ingebed in een projectmatige, op het veranderingstraject afgestemde aanpak:
Oriëntatie
De consultant bespreekt met de opdrachtgever (veelal de direct leidinggevende van de werknemer) de aanleiding voor het verzoek om ondersteuning.
Intake gesprek
Hierna volgt een intake-gesprek met de werknemer. Middels dit gesprek wordt nagegaan wat het perspectief en de veranderingsbereidheid is van de werknemer en hoe deze zich verhouden tot de wensen en eisen van de werkgever.
Advies
De derde stap bestaat uit de vaststelling van de consultant of, gegeven de omstandigheden, een individueel begeleidingstraject met de werknemer zinvol is. Indien dit het geval is, stelt de consultant een globaal plan op (inclusief een inschatting van de duur van de nodig geachte begeleiding) dat na goedkeuring door de opdrachtgever als opdracht fungeert.
Begeleiding
Bij de vierde stap wordt de medewerker intensief begeleid. Hoewel de begeleiding zelf maatwerk is, wordt de planning van het door de werknemer te doorlopen veranderingstraject en de (persoonlijke) doelstellingen vooraf vastgesteld. Dit leidt ertoe dat de opdrachtgever op elk willekeurig moment in het traject op de hoogte kan worden gehouden van de vorderingen en tevens dat achteraf kan worden nagegaan of de gestelde doelen zijn gehaald.
Evaluatie
Binnen een jaar na afloop van de begeleiding vint een evaluatiegesprek plaats met de werknemer. Het toepassen van de methode betekent het hanteren van maatwerk: er kunnen verschillende gesprekstechnieken worden gebruikt die zich in de praktijk hebben bewezen en die ingezet worden voor het realiseren van de vooraf gestelde (individuele) doelen. Ervaring leert namelijk dat standaardoplossingen voor het realiseren van verandering niet werkt.

De methode kent drie eenvoudige basisprincipes:
Doelen stellen
Het eerste principe behelst het stellen van individuele doelen die passen bij hoe iemand in elkaar steekt en wat zijn centrale drijfveren zijn.
Zelfonderzoek
Het tweede principe is het doen van zelfonderzoek, waar nodig aangevuld met objectieve onderzoekingen en/of tests. Op grond van eigen onderzoek beoordeelt de cliënt enerzijds hoe goed de gestelde doelen passen bij zijn eigen persoonlijkheid (en stelt die doelen indien nodig bij) en gaat hij/zij na wat de voorwaarden zijn waaronder de gestelde doelen kunnen worden bereikt.
Discipline en verantwoordelijkheid
Het derde principe is dat van het zelf toezicht houden op het daadwerkelijk bereiken van de resultaten op basis van discipline en verantwoordelijkheidsgevoel.

Zowel het stellen van de juiste doelen, het doen van (zelf)onderzoek als het op zich nemen om de geformuleerde doelstellingen te halen, geschiedt in samenwerking met de consultant. De methode kan worden toegepast in allerlei situaties die te maken hebben met verandering van motivatie, attitude en gedrag. Het is een leerervarings-methode die, toegepast op het counselen van werknemers resultaten oplevert voor zowel de werkgever als de werknemer. De methode is afgeleid van het werk van vele professionals die zich hebben ingezet voor het verbeteren van de omstandigheden en de prestaties van mensen zoals psychotherapeuten, human resource managers, bedrijfsmanagers, sportcoaches en adviseurs op het gebied van de persoonlijke verandering.