Personeelsmanagement


Starline Management Services hanteert een bedrijfskundige visie op personeelsmanagement waarbij:
- de vraag naar een dienst of product (hoe complex ook) bepalend is voor het aantal personeelsleden van uw organisatie
- de beloning van medewerkers afhankelijk gesteld wordt van een op de bedrijfstak afgestemde waarderingssystematiek
- mobiliteit efficiënt en effectief is geregeld.
Drie belangrijke elementen die uw organisatie in staat stellen om de personeelskosten te beheersen en de kwaliteit van uw productie te optimaliseren.

Formatie planning
De vraag naar een product of dienst kent fluctuaties en dat zou invloed moeten hebben op de omvang van uw personeelsbestand. Veelal vormen de arbeidskosten gemiddeld zo’n 70% van de totale kosten van de organisatie, ongeacht de omvang van de vraag naar uw product of dienst. Continue aandachtspunt voor het management is daarom de vraag hoe fluctuaties op te vangen om daarmee over- en ondercapaciteit in personeel te voorkomen. Starline Management Consultants ondersteunt uw organisatie bij het in kaart brengen van de fluctuaties en het afstemmen van uw personeelsformatie op die fluctuaties. Deze methodiek (waarbij een structurele verlaging van de vaste bezetting wordt nagestreefd in combinatie met het opvangen van de fluctuaties door flexmedewerkers) leidt veelal tot besparingen op de personeelskostenin in de orde van 5% per jaar. Zonder in te boeten op de kwaliteit van uw dienst of product.

Formatiebeheer
Met behulp van onze Formatie methodiek wordt de vraag naar uw producten of diensten vertaald naar het aantal benodigde personeelsleden en de kosten daarvan. Het personeelsvolume wordt daarbij opgesplitst in een (minimum) vast deel en een flexibel deel, rekening houdend met de benodigde functies over de tijd. Door hantering van deze methodiek wordt onder- of overcapaciteit structureel vermeden en wordt de kwaliteit van uw product of dienst optimaal gewaarborgd. U krijgt inzicht in de personeelskosten afgezet tegen uw omzet. Een vergelijking van de nieuwe met de oude situatie laat vervolgens uw 'winst' zien.

Functiewaardering
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn organisaties steeds meer gaan beseffen dat gekwalificeerd personeel op de juiste plaats en in de juiste omvang een kritische succesfactor is. Met name profit organisaties die snel moeten omschakelen om hun marktpositie te behouden, weten hoe belangrijk motivatie, innovatieve kracht en creativiteit van mensen zijn. Deze als 'soft' bestempelde kenmerken blijken heden ten dage van grote waarde te zijn voor organisaties in competitieve omgevingen. In niet-commerciële omgevingen, zoals die van overheidsorganisaties, worden deze kenmerken ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Behoud van talenten binnen een organisatie (middels adequate beloning) en de ontwikkeling daarvan (middels coaching en/of opleiding) verdienen daarom de grootst mogelijke aandacht. Zie: Functiewaardering en loopbaanbeleid

Interne en externe mobilitiet
Onze visie is dat een goede ondersteuning van het lijnmanagement in personele aangelegenheden (personeelsmanagement) energie en tijd vrij maakt voor aandacht voor de primaire processen van een bedrijf. Het personeelsmanagement omvat een veelheid aan activiteiten, is kennisintensief en een goede uitvoering is lastig vanwege de complexiteit (denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving). Starline Management Consultants biedt daar ondersteuning bij. Voor een goede ondersteuning is het concept van de personele logistiek ontwikkeld: een concept dat de integratie van het personeelsmangement met de bedrijfsvoering waarborgt. Centraal bij de personele logistiek staan:
- de aansluiting van de ondersteuning (Human Resource Facilities) op de bedrijfsvoering en de verwachtingen van het lijnmanagement (resultaatgerichtheid);
- de tegen zo laag mogelijke kosten en energie realiseren van de ondersteuning. Doelstelling van de personele logistiek is om de doorlooptijd van de personele processen te verkorten, het succes van het personeelsmanagement te vergroten, de flexibiliteit van de inzet van het personeel te verhogen en de kosten te verlagen.