Projectmanagement


In de visie van Starline Management Services zijn er verschillende soorten doelstellingen van projecten:
- het realiseren van objecten, zoals een kantoorgebouw
- het verbeteren van een proces, zoals de inkoop van goederen
- het ontwikkelen van een systeem, zoals een management informatie systeem
- het inrichten van de structuur van een organisatie
- het verbeteren van gedrag, zoals de klantvriendelijkheid
- het ontwikkelen van een visie, zoals neergelegd in een strategisch plan.

Uitgangspunten
Om de doelstellingen van een project tijdig en binnen het toegstane budget te realiseren, hanteert Starline Management Services een aantal uitgangspunten:
- het realiseren van commitment bij betrokkenen, door systematisch en gestructureerd het project voor te bereiden
- het focussen op de evaluatiemomenten en (tussentijdse) rapportages
- het opstellen van realistische (sub)doelstellingen
- het instellen van een projectbureau t.b.v. het organiseren, coördineren en controleren
- het leiden van een project op basis van communicatie en participatie.

Opdrachten en doelstellingen
Aandachtspunten hierbij zijn:
- het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen
- helderheid over het te realiseren resultaat en de daarvoor in te zetten middelen
- het analyseren van de risico's en de haalbaarheid van het project
- het formuleren van kwantificeerbare meetpunten
- het begrenzen van het project.

Planning
Bij de planning gaat het steeds om wat bereikt dient te worden en hoe dit bereikt dient te worden. Het is van groot belang om het plan grondig voor te bereiden en de planning realistisch te doen zijn.

Organisatie en coördinatie
Het succes van een project is mede afhankelijk van heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een draaiboek helpt het project op de rails te blijven. De personele, financiële en materiële middelen zijn voor het project daadwerkelijk beschikbaar. Een adequate overleg- en communicatiestructuur is ingericht. Doel- en werkafspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Beheer
Bij het beheer van een project gaat het onder andere om:
- het bewaken van van veranderingen in het plan en hoe deze doorwerken
- het vroegtijdig signaleren van knelpunten.

Leiding
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectleider zijn op elkaar afgestemd. De projectleider let op de kwaliteit van de (tussen)resultaten en heeft een voorbeeldfunctie.