Werkwijze


Op basis van een kosteloos en oriënterend gesprek met de opdrachtgever wordt de centrale vraag of doelstelling geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is gefaseerd opgebouwd zodat per fase een afgerond resultaat leidt tot de beslissing om door te gaan, te stoppen of om nieuwe wegen in te slaan. Het plan van aanpak geeft de opdrachtgever inzicht in de bezetting, de tijd, de planning en de kosten die verbonden zijn aan het project. Tevens wordt in het plan beschreven op welke wijze (methodes, modellen, of instrumenten) de centrale vraag of doelstelling wordt aangepakt, op welke wijze het project wordt gemanaged en op welke wijze tussentijdse terugkoppeling plaats vindt met de opdrachtgever. Door praktisch en resultaatgericht te werk te gaan, wordt geen onnodige tijd verloren en worden geen dikke rapporten geschreven indien die niet nodig zijn.

Starline Management Services verplicht zich een opdracht uit te voeren volgens de kwaliteitsmaatstaven van het desbetreffende vakgebied en de kwaliteitswensen van de opdrachtgever en verplicht zich optimale zorg en aandacht te besteden aan een opdracht van de opdrachtgever. Een opdracht wordt alleen aanvaard indien de benodgde know-how kan worden ingezet. Een opdracht wordt geweigerd indien kan worden overzien dat de uitvoering van de opdracht en/of de realisering van de daaraan verbonden doelstelling niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van de formulering van de opdracht, van de ontoereikendheid van de beschikbaar gestelde middelen, etc.

Starline Management Services zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van informatie die bij een opdracht ter kennis komt. Tevens zal alle vertrouwelijke informatie (of informatie dat geacht kan worden vertrouwelijk te zijn) geheim worden gehouden.

De afspraken omtrent de uitvoering van een opdracht worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. In de overeenkomst worden tenminste de volgende afspraken opgenomen: de namen van de adviseurs die aan de opdracht zullen werken doelstelling, inhoud en omvang (in tijd en geld) van de opdracht de te verwachten resultaten (kwantitatief en kwalitatief) de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de adviseurs de wijze van handelen bij overschrijding van de tijdsplanning en de begroting de wijze waarop de opdracht wordt beëindigd.

Starline Management Services zet zich volledig in voor het bereiken van het gewenste resultaat dat aan de (doelstelling van de) opdracht is verbonden, maar zal nimmer voor dat resultaat een garantie afgeven. Er is uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting om dat reslutaat te bereiken.

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden belemmeren of onmogelijk maken, dan zal Starline Management Services hierover overleg plegen met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden angepast. Starline Management Consultants heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken indien een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd ten gevolge van factoren die buiten haar macht ligt.

Starline Management Services brengt een honorarium in rekening op basis van de aan een opdracht bestede arbeidsuren en kosten en dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en aanvaarde verantwoordelijkheden.

Starline Management Services houdt een adequate uren- en kostenadministratie bij ten behoeve van een opdrachtgever en zal deze op verzoek van de opdrachtgever ter inzage stellen.